Политика за приватност

Авторски права и имотни права
Веб-страницата на “PENETRON”, распоредот, текстовите, сликите, графиката, базите на податоци, архивите на подвижните слики, секоја датотека што може да се преземе и информативните летоци на “PENETRON HELLAS S.A.”, се заштитени со авторски права. Веб-страниците, како целина или делумно, и Информативни брошури на “PENETRON “, не смеат да се копираат, менуваат, да се преземаат или да се користат на која било друга веб-страница, освен ако “PENETRON ” не даде дозвола на корисникот да дејствува во различен или ако не е дадена согласност за копирање, пишување или е-пошта. “PENETRON” има право да се сврти кон компензација, во однос на авторските права, конкуренцијата и имотните права, како резултат на незаконска употреба на информативни летоци, веб-страници и трговски марки на компанијата.

содржина
Веб-страниците и информативните летоци на “PENETRON” се исклучиво информативни. Опис на производот не го заменува проучувањето на упатствата за употреба. Информациите и содржината на двете веб-страници и информациските летоци за информации на “PENETRON.” немаат обврзувачка сила, особено во однос на инструкциите за користење. Само упатствата вклучени во пакетите на производите мора темелно да се следат. Техничкото знаење кое е вклучено во извештаите и летоци за информации за безбедност на “PENETRON .”, подлежи на постојани промени, кои произлегуваат од истражување и развој. И покрај фактот што писателите особено се трудеа да ги уверат тие информации, а особено оние што се однесуваат на апликации и последици, да одговараат на знаењето на кое се засновани првите извештаи, вие сеуште сте одговорни за вашите сопствени одлуки.

“PENETRON ” не е одговорен за комплетноста, точноста на информациите и содржината на веб страната или на информативните летоци, освен ако друштвото не склучило посебен договор со вас или има намера да гарантира за комплетноста или точноста на информациите или содржината. “PENETRON ” има право да ги менува или да ги ажурира, во секое време и без претходна најава, информациите дадени преку своите веб-страници и информативните летоци за информации и да ги подобрат / променат опишаните производи.

Обврските на “PENETRON .”, кои се однесуваат на производите и услугите, се исклучиво ограничени на договорите направени по повод. Веб-страниците и информативните летоци на “PENETRON .” не содржат гаранции за имотот или гаранции од кој било друг вид.

“PENETRON HELLAS S.A.” е одговорна за содржината што доаѓа од трети страни, според регистрираните одредби. Доколку врската обезбедува пристап на друга веб-страница, ние го привлекуваме вниманието на актот дека ние не сме одговорни за нејзината содржина и структура и не ја повикуваме неговата содржина како наша.

Политика за колачиња
Адресата на веб-страницата https://www.penetron.com.mk на “PENETRON .” користи технологија за колачиња. Колачињата се мали текстуални датотеки што се зачувани на хард дискот на секој што ја посетува веб страницата и не влијае на кој било документ или датотека на компјутерот на посетителот. Тие се корисни за леснотијата на пристап на посетителот до употреба на одредени услуги или страници на веб-страницата. Овие датотеки може исто така да содржат тип на прелистувач што го користи посетителот, денот и времето на врската, IP адресата на посетителот и земјата од која е направена конекцијата.

Сигурносно предупредување
Вие сте одговорни да уверите дека апликациите што ги користите за пристап до веб-страницата и Белешките за безбедноста на информациите на “PENETRON “, се бесплатни од вируси. Користењето на Интернет може да биде ризично, како резултат на слободен пристап до јавноста и од можноста за неовластено влијание врз неговата содржина од трети страни. Со користење на интернет, веќе ги прифативте овие ризици. “PENETRON”, во согласност со соодветните технички мерки, обезбедува високо ниво на сигурност за веб-страницата https://www.penetron.com.mk, без да може да гарантира или да преземе одговорност за било каква штета предизвикана од трети страни , кои ја користат својата веб-страница или други линкови или Белешки за безбедноста на информациите, освен ако “PENETRON ” е одговорна за овој ризик и нејзиното појавување. Поконкретно, “PENETRON .” не е одговорен за дефект или загуба на програми или други податоци од вашиот ИТ систем.

Применуван закон
Сите правни трансакции, кои се случуваат со користење на содржината на веб-страницата на “PENETRON”, подлежат на грчките закони, со исклучок на Конвенцијата на Обединетите нации за договори за меѓународна продажба на стоки.

Регулатива за заштита на лични податоци
Со оглед на примената на Регулативата за заштита на општите податоци (GDPR), “PENETRON .” ги ажурираше условите на Политиката за приватност – Изјава за согласност. Во овој поглед, “ПЕНЕТРОН .” го подобри системот за заштита на податоците и доверливоста на физичките лица.

Лични податоци:
Сите информации во врска со идентификуваните или препознатливи физички лица (субјекти на податоци). Физичкото лице кое може да се идентификува е оној чиј идентитет може да биде верифициран, директно или индиректно, особено во врска со идентификувачко водство, како што се име, идентификациски број, податоци за локација, онлајн идентитет или еден или повеќе фактори кои личат на физички, психолошки, економски, културен или социјален идентитет на засегнатото физичко лице.

Обработка:
Секоја операција или сет на операции на вашите податоци, кои се вршат врз лични податоци или групи на лични податоци, без разлика дали или не со автоматски средства (како што се собирање, евидентирање, организација, структурирање, складирање, прилагодување или менување, користење, откривање преку пренос, ширење или на друг начин да се стави на располагање, усогласување или комбинација, бришење или уништување).

Цел на обработка
“ПЕНЕТРОН ХЕЛАС С.А.”, во рамките на својот оперативен систем, е одговорен за операциите за обработка на лични податоци на физички лица во врска со продажба на производи, набавка на производи, промотивни активности, техничка поддршка, трговска поддршка, договори за соработка и оценки на CV.

Поконкретно, според документот “Изјава за согласност” или електронската форма на комуникација, која е на веб-страницата https://www.penetron.com.mk, “ПЕНЕТРОН  ќе врши операции за обработка на податоци, со цел да се изврши од вас барање. Поради оваа причина, “PENETRON.” ќе ги обработува и сите други податоци што ќе ги потврдите на компанијата, во иднина, вербално или на друг начин, писмено или електронски, со помош на нашите сертифицирани вработени / колеги.

“PENETRON “, според Општата регулатива за заштита на податоци (GDPR) и релевантната со неа грчкото законодавство, се обврзува да ги заштити вашите лични податоци, бидејќи во верувањата на компанијата е дека нивната безбедност, во смисла на каква било соработка или комуникација со компанијата (во категории како што се: клиенти, добавувачи, персонал и трети лица) претставува значаен и составен дел од управувањето со информациите на компанијата. Поради оваа причина, компанијата ги презема сите потребни мерки за да се увери дека личните податоци се безбедни и заштитени од загуба, погрешна обработка, неовластен пристап, промена или откривање.

Во случај да контактирате со “PENETRON “, вашите лични податоци ќе бидат обработени за најдобра можна услуга на вашето барање. Ако лицето кое бара да биде доставено пристап до информации за лични податоци, ова ќе резултира со анонимен сервис, без одговорност во име на “PENETRON .” во врска со резултатот. Покрај тоа, “PENETRON .” има право да одбие таква услуга врз основа на заштита на личните податоци.

“ПЕНЕТРОН ” исто така може, за заштита на правните интереси на компанијата, но исто така и за уверување дека е обезбедена соодветна услуга на сите, да спроведуваат редовни проверки за да најдат начини за оптимизација на внатрешните постапки и за спречување на измама против неа.

Покрај тоа, “PENETRON H.” појаснува дека треба веднаш да ја известите за секоја промена направена врз вашите лични податоци. “PENETRON ” ќе ги користи овие информации, соодветно на релативната легислатива, со цел да ги ажурира вашите зачувани лични податоци, во врска со услугите / производите што ги добивте или ќе ги добиете од компанијата.

Кој обработува лични податоци?
Информациите за личните податоци ќе бидат веројатно обработени од секој вработен и колега од “PENETRON ” за една или повеќе од следниве намени: Комуникација направена по телефон, писмено или по електронски пат, со цел да им служи на вашите потреби, релативно со додаток на производи, испраќање на производи и / или документи, обезбедување на техничка поддршка, оценување на биографии, договарање на договори за соработка и испраќање понуди. За сите веќе споменати причини, вработените и колегите на “PENETRON ” делуваат само под надлежност на компанијата и се посебно овластени за оваа намена, бидејќи тие се обврзани со доверливост на податоците, во согласност со релативно потпишаните приватни договори и обврски утврдени со законодавство, во врска со собирање и обработка на горенаведените податоци. Дополнително, “ПЕНЕТРОН ХЕЛАС СА”, во контекст на усогласеноста со Регулативата за заштита на општите податоци (БДПР), може да обработува лични податоци во извршувањето на јавните задачи, или додека врши јавни овластувања дадени на процесорот, за целите на правните интереси од страна на процесорот или од третиот дел, освен ако не преовладуваат основните права и привилегиите на субјектот на лични податоци и затоа е неопходна заштита на личните податоци, особено ако субјектот на лични податоци е дете, а исто така и во случаи кога тоа е апсолутно неопходни за заштита на законските права или исполнувањето на обврските на “PENETRON”.

Обработка на посебни категории на лични податоци.
“PENETRON ” може да обработува посебни категории на лични податоци (како што се информации за лични податоци кои откриваат расна или етничка припадност, верски убедувања или учество во синдикат, како и да обработуваат генетски податоци, биометриски податоци за неспорна идентификација на лице , и податоци за здравјето) со јасна согласност на субјектот на лични податоци и според случаите наведени во член 9 од (ЕЕ) 2016/679.

Рок за зачувување на податоци
“ПЕНЕТРОН ” ги складира информациите за лични податоци сè додека компанијата работи (до 29 ноември 2047 година, според утврдените статути на компанијата) и во согласност со законот. Исто така, појаснето е дека системот за видео надзор ги чува податоците максимално за 15 дена, од безбедносни причини на професионалната опрема, вработените и посетителите. Веб-страницата https://www.penetron.com.mk на PENETRON  чува колачиња за период од 30 календарски дена.

Посветеност
“PENETRON ” се обврзува да ги зачува вашите податоци ажурирани и точни, да ги архивираат и избришат безбедно, да не собираат или да не зачувуваат непотребни податоци, да ги заштитат податоците од загуба, злоупотреба, неовластен пристап или откривање и воопшто да го уверат постоењето на соодветни технички и организациски мерки за нивна заштита. “PENETRON ” исто така истакнува дека https: / / www.penetron.com.mk не заштедува автоматски податоци, туку тие податоци, преку формуларот, се пренасочуваат на електронската адреса [email protected]. Личните податоци и посебните категории на лични податоци, исто така, не се за продажба или не се продаваат на трети лица и други организации. Во секој случај, се открива информацијата за комуникација со секој корисник на системот на “PENETRON “. Личните податоци се зачувуваат електронски, правејќи ги сите разумни напори за да ја уверат нивната безбедност, а во исто време тие се сметаат за доверливи од нашата компанија. Права и обврски на субјектот на податоците, според Општата регулатива за заштита на податоците (G.D.P.R.):
Права и обврски на предметот на податоците се:

Право на пристап.
Право на исправка.
Право на бришење.
Право на намалување на обработката.
Обврска за известување за исправка или бришење на лични податоци или за намалување на обработката.
Право на преносливост на податоци.
Право на приговор.
За примена на горенаведените права и за секое друго прашање или жалба, во врска со личните податоци, може да се обратите до Службеникот за заштита на податоци:

Со испраќање на е-пошта преку формуларот за комуникација на веб-страницата: https://www.penetron.gr, под насловот GDPR REQUEST.
Со испраќање по пошта до ПЕНЕТРОН со ознака БДП-БАРАЊЕ или по факс на број: 210 2476803.
Правата се остваруваат без трошоци за вас, освен ако, поради повторување, тие ги зголемуваат трошоците на компанијата. За понатамошно појаснување или информации, можете да се јавите на телефонски број 210 2448250.

Барање за услуга во врска со правата и обврските на субјектот на податоците.
Додека сте одлучиле да ги искористите вашите права, “PENETRON ” ќе преземе какви било можни мерки за да го исполни вашето барање, во рок од 30 календарски дена од приемот на вашето барање, откако “PENETRON” ако може да се исполни или не од објективни причини. Горенаведената постапка може да се продолжи за уште два месеци, колку што е тоа потребно, имајќи ја предвид сложеноста на барањето и бројот на барањата. “ПЕНЕТРОН.” го информира предметот на податоците за ова можно продолжување, во рок од еден месец од приемот на барањето, како и поради причините.

Ажурирање на можните модификации на оваа Политика
Ажурирање на сегашната Политика за приватност – Заштита на личните податоци на извештајот за согласност се случува секогаш кога тоа е потребно. Доколку има значителни промени во Политиката за приватност – Изјава за заштита на лични податоци или во начинот на кој “PENETRON ” ги користи вашите лични податоци, “PENETRON ” ќе ве извести со тоа што ќе го објавите во истакната прикажана точка, пред да се извршат промени , или на било кој друг корисен начин. Покрај тоа, во случај да се случи било каква промена во националното или европското законодавство, во врска со заштитата на личните податоци, кои не бараат претстојното известување за субјектите на податоците, “PENETRON“ го задржува правото да ја смени Политиката за приватност – Изјава за заштита на лични податоци без претходно известување. “PENETRON” ве поттикнува редовно да ја читате оваа Политика за приватност – Изјава за заштита на личните податоци со цел да знаете како се заштитени Вашите податоци.

Апел за прекршување на лични податоци и лични податоци за посебни категории
Во случај да може да сметате дека, на кој било начин, вашата заштита на личните податоци е засегната, имате право да поднесете жалба до Управата за заштита на податоци, користејќи ги следните податоци за контакт: Веб-страница: www.dpa.gr
Mail адреса: 1-3, Кифисиас АВ, Т.К. 115 23, Атина
Телефонски центар: +30 210 6475600
Факс: +30 210 6475628
Е-пошта: [email protected]

Изјава за согласност
Објектот на податоците наведува дека:

Бев целосно информиран за личните податоци и посебните категории за обработка на лични податоци што се применуваат “PENETRON “.
Свесен за правата што ги имам и зачувува како предмет на моите податоци, во согласност со Општата регулатива за заштита на личните податоци, заедно со политиката за приватност на компанијата, која е објавена на веб-страницата www.penetron.com.mk.
Ја препознавам и ја прифаќам целта на мојата обработка на лични податоци со цел да ги имам, од “PENETRON ” или преку колегите на компанијата, информативни брошури, техничка поддршка, производи или услуги релевантни за полето на компанијата.
Јас признавам и целосно го прифаќам преносот на лични податоци и на посебни категории на лични податоци на Матичната компанија ПЕНЕТРОН ИНТЕРНЕТ ООД.
Јас се согласувам со временскиот период на зачувување на личните податоци, кои се спомнати во политиката за приватност на компанијата, а кои се објавуваат на веб-страницата www.penetron.com.mk
Имам 16 години
Бидејќи е целосно свесна, ја давам мојата слободна, јасна согласност на компанијата за обработка на моите податоци.
Во рамките на истиот процес, бев известен за моето право да му се спротивставам во секое време, со испраќање релевантно барање до компанијата, како што е наведено погоре.
Одговорен за обработка: PENETRON, 50, THRAKOMAKEDONON AV., 136 79, Acharnes, Тел: 210-2448250, веб-страница: https://www.penetron.gr, e-mail: [email protected]