Услови на користење

Прифаќање на условите за користење
Со пристапување и користење на оваа веб-страница се согласувате да ги извршите со горенаведените услови за користење и сите услови и прописи кои се вклучени или споменати овде и со било кој дополнителен термин или пропис што е презентиран на оваа веб-страница. Ако НЕ се согласувате со сите овие услови, НЕ ТРЕБА да ја користите оваа веб-страница.